Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Gál Ildikó egyéni vállalkozó.– a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www. Onlinepilates.tudaspiac.hu honlapon keresztül nyújtott „Online Pilates” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1.    A Szolgáltatás nyújtói:

Név: Gál Ildikó egyéni vállalkozó

Székhely: 2463 Tordas, Kölcsey utca 42.

Adószám: 67203822-1-27

Email cím: gal_ildi@guido.hu

Telefonszám: 06-20-240-2099

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-07301508

2.    A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Online Pilates” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató online csoportos Pilates Edzéseket tart előre meghírdetett időpontokban a Szolgáltatás Ügyféleivel (a továbbiakban: „Ügyfél”).

A Szolgáltatás célja, hogy a Ügyfeleket  megismertesse a Pilates módszereivel, amiket a tagok az órák során felhasználva jelentős erőnléti, életminőségi javulást érhetnek el.

3.    A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Ügyfél megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a Pilates-módszeren alapuló tornagyakorlatokat bemutató órák megtartásával. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Gál Ildikó egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A szerződés tárgyát képezi továbbá hozzáférés biztosítása a korábbi órákról, illetve egyéb tananyagokról készült és a Facebook.com/[] („Facebook oldal”) oldalon hozzáférhető egyéb anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített és közzétett anyagokhoz.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tehet közzé a honlapon, amik a Pilates-módszeren alapuló tornagyakorlatokkal kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az egyéb szolgáltatások kizárólagos nyújtója Gál Ildikó egyéni vállalkozó.

4.    A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Ügyfél – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Ügyfél által a www. Onlinepilates.tudaspiac.hu/ weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Ügyfél jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. Az adatok hiányossága, illetve valótlansága esetén az ebből eredő károkért Ügyfélt terheli a felelősség.

Jelen Szerződés elfogadásával a Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje

5.    Jelentkezés továbbítása és visszaigazolása

Ügyfél jelentkezését első alkalommal a www.Onlinepilates.tudaspiac.hu oldal rendszere érzékeli, a rendszer a megadott adatok (név, jelszó, e-mail cím, lakcím) alapján egy felhasználói fiókot generál. A megadott adatokat ezután elérhetővé teszi Szolgáltató számára.

Az online óra szolgáltatás Zoom alkalmazáson keresztül vehető igénybe. A zoom letölthető a https://zoom.us/download elérési úton. A Zoom általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https:// https://www.zoom.us/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A Szolgáltató a hozzá beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a hozzáférési adatokat, mely adatok szükségesek az online órákon való részvételhez, valamint a Facebook oldalra való belépéshez szükségesek.

6.    A részvételi díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta [] megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7.    A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion nevű fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.[ZDF1] 

A Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Ügyfél bankkártyájáról.

8.    Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a www.számlázz.hu oldalon keresztül juttat el a Ügyfélhez. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Ügyfélhez. A Ügyfél az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9.    Felmondás kezdeményezése

A Ügyfél a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a tanulói fiókon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az ildipilates@guido.hu emailcímre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a Ügyfél által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetők maradnak.

10.A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Ügyfél a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. A fogyasztónak minősülő Ügyfél az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

11.Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

12.Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

13.Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

14.Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.onlinepilates.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Ügyfél felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Ügyfél a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100.000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

15.Adatkezelés

Szolgáltató az Ügyfelek adatai kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében kezeli, azokat harmadik személynek nem adja át és nem továbbítja.

Szolgáltató az egyes Ügyfelekre vonatkozó adatokat a polgári törvénykönyvben rögzített elévülési idő leteltéig, illetve törvényben előírt ideig tárolja, ha az abban meghatározott időtartam az elévülési időt meghaladja.

Az adatkezelés jogalapja Szolgáltató jogos érdeke, illetve ügyfél hozzájárulása.

Az ügyfelet megilleti a hozzáférési jog, a helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, elfeledéshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog, és a jog, hogy Szolgáltató a beérkező kérelmekre reagáljon.

Az adatkezelési tájékoztató megismerhető a https://onlinepilates.tudaspiac.hu/static/privacypolicy oldalon.

16.Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

17.A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

18.Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

19.Panaszkezelés

A Ügyfél Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: ildipilates@guido.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

2463 Tordas, Szabadság út

Továbbá:

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6..

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936.

Adatkezelési kifogások esetén az Ügyfél

Bírósághoz fordulás: Ügyfél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait: (a per Felhasználónk lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Levelezési cím: levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

Honlap: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH)

 

20.A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Panosys Korlátolt Felelősségű Társaság (Panosys Kft.)

7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 6.B. ép. 1. em. 3.

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetők és szabadon letölthetők a www.onlinepilates.hu weboldalon.

  1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt Tordas, 2021. 09. 08.